Nederlands English Deutsch

Kwaliteitsbeheersing » HACCP

Diepvriesveem Wolvega B.V.

Onze certificering

Diepvriesveem Wolvega BV. heeft in 2002 zijn HACCP certificaat in ontvangst mogen nemen.

HACCP, de afkorting voor Hazard Analysis and Critical Control Points, is een risico-inventarisatie voor de voedingsmiddelen industrie.

Bedrijven die zich bezighouden met de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, vervoer en distributie van levensmiddelen dienen hierdoor alle aspecten van het voortbrengingsproces te identificeren en op gevaren te analyseren. Dit controleproces, uitgaande van de Europese Unie, wil ervoor zorgen dat het productieproces van alle voedingsmiddelen gepaard gaat met zo weinig mogelijk risico op besmetting.

Hieruit voortvloeiend is bijvoorbeeld het voortdurend bewaken en registreren van koel- en vriescellen een belangrijk punt geworden.

Oorsprong en uitgangspunt

HACCP heeft zijn oorsprong in de Amerikaanse ruimtevaart omdat het daar niet mogelijk blijkt om bedorven voedselpartijen terug te sturen naar de fabriek...

HACCP is geen tastbare handleiding met voorschriften, maar een systeem dat op 7 principes gebaseerd is. Elk bedrijf moet dit systeem toespitsen op haar eigen situatie. Ze geven daarbij zelf aan waar en in welke fase van de productie-en/of distributieprocessen er gevaren voor de gezondheid van de consumenten zouden kunnen ontstaan. Ook leggen zij vast welke maatregelen er genomen worden om bedreiging van de gezondheid van de consument te voorkomen, welke controles uitgevoerd worden en wat de resultaten zijn.

Kortom: HACCP is een preventief systeem dat door bedrijven zelf moet worden uitgevoerd. Door de gezondheidsrisico's in bereiding- en behandelingsprocessen op te sporen en deze vervolgens beheersbaar te maken, wordt de veiligheid van het product verhoogd.

Kernpunten

De 7 kernpunten van een HACCP-systeem:

  1. Inventariseer alle potentiële gevaren
  2. Stel de kritische beheerspunten (CCP's) vast, de punten in het proces waar het risico kan worden voorkomen of beperkt
  3. Geef per CCP de kritische grenzen aan
  4. Stel vast hoe de CCP's bewaakt ofwel "gemonitord" worden
  5. Leg per CCP de correctieve acties vast die moeten leiden tot herstel van de veiligheid
  6. Pas verificatie toe — een periodieke check om na te gaan of de HACCP aanpak goed werkt
  7. Houd documentatie en registraties bij — vastleggen wat je hebt aangepast en hoe

Controle

In de distributie en opslagketen is het behoud van de voedselveiligheid van uw producten van essentieel belang. Daarom word Diepvriesveem Wolvega BV. ieder jaar gecontroleerd door een extern bedrijf welke nagaat of er nog steeds volgens de regels en procedures word gewerkt.